ระวางที่ดิน

ระวางที่ดิน คือ แผนที่ระบุที่ดิน เพื่อแสดงว่าที่ดินในโฉนดนี้อยู่ในแผนที่ใด กรมที่ดิน ใช้ที่ดินในการตรวจสอบที่ดิน ในเขตที่ดินได้กำหนดแนวเขตไว้ชัดเจน ระบุทางเข้า ทางออก และพื้นดินใกล้เคียง ที่ดินจึงเป็นประโยชน์ในการซื้อขายที่ดินผู้จะซื้อจะขายที่ดินควรใช้เลขที่โฉนดที่ดินเพื่อตรวจสอบราคาประเมินก่อน

ระวางที่ดิน คืออะไร มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกันนะ

โฉนดที่ดินถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นเอกสารที่แสดงลักษณะของที่ดินและอาณาเขต หากต้องการปลูกบ้านหรือสร้างอาคารต้องมีโฉนดที่ดิน ในอนาคตการออกโฉนดที่ดินจะช่วยลดข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาก และป้องกันการถูกรุกล้ำพื้นที่ของคุณอีกด้วย

ที่ดินมีลักษณะเป็นเอกสารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรูปวาดหรือภาพพิมพ์แผนที่โฉนดที่ดิน ตำแหน่งจะแสดงอยู่กลางโฉนดที่ดิน ที่ด้านล่างของ word map จะมีที่ว่างสำหรับกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 50x50cm. โดยการกำหนดพื้นที่จะใช้มาตราส่วน 1:4,000 เป็นหลัก จะเป็นแผนที่เล็ก ๆ ระบุขอบเขต รูปร่าง และขนาดอย่างชัดเจน ก็อาจระบุเป็น 1:2,000 และเล็กกว่า 1:1,000 ได้เช่นกัน (กรณีที่ดินผืนใหญ่)

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบระวางที่ดิน

เอกสารในการยืนยันตัวตนให้เตรียมเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินตัวจริงโดยมีเอกสารดังนี้

การค้นหาที่ดินมีหลายวิธีที่คุณสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเอง คุณต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนค้นหาที่ดิน ได้แก่

1. โฉนดที่ดิน

ต้องมีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่แท้จริงและสามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน นส. น.ส.3ก หรือ น.ส.4 เป็นต้น ถ้าโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์เฉพาะการอยู่อาศัย เช่น สปก. จะไม่สามารถซื้อขายได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหน้า โฉนดที่ดิน

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดินโดยต้องนำเลขที่ที่ดิน ขนาดที่ดิน ตำบล อำเภอ จังหวัด มาตรวจสอบด้วย คุณจะทราบขนาดพื้นที่ ชื่อเจ้าของ และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้

3. ขนาดที่ดิน

ควรตรวจสอบขนาดที่แท้จริงของที่ดินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดินวัดขนาดให้ หรือคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MapMeasure เพื่อใช้งานได้

4. ตรวจสอบประเภทที่ดิน

จะต้องตรวจสอบประเภทของที่ดินอย่างละเอียดด้วยว่าเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่าอยู่ในเขตสงวนหรือในสวนสาธารณะ โฉนดที่ดินจะไม่ให้รายละเอียดในส่วนนี้เลย ถ้าซื้อมาแล้วเกิดปัญหาตามมาได้

5. ตรวจสอบข้อมูลที่กรมที่ดิน

การค้นหาที่ดินที่กรมที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้และตรวจสอบได้ก่อนการซื้อขายจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่ ข้อมูลโฉนดและพื้นที่จริงตรงกันหรือไม่

6. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดิน

ควรตรวจดูสภาพแวดล้อมของที่ดินนั้นว่าเหมาะแก่การทำธุรกิจ สร้างบ้าน ทำการเกษตร หรือทำธุรกรรมใด ๆ เพราะหากซื้อที่ดินแล้วใช้งานผิดประเภทจะทำให้เสียเวลาและเสียเงินอีกด้วย

ตรวจระวางที่ดินออนไลน์ ทำอย่างไร

เว็บไซต์กรมที่ดิน เผยแพร่ข้อมูล แนวเขตที่ดิน ในส่วนของการออกโฉนดที่ดินหรือโฉนดที่ดิน สรุปได้ว่างานที่ดินมีมาตั้งแต่อดีต แต่การออกหนังสือสำหรับแสดงกรรมสิทธิ์ ปรากฏครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และเมื่อถึงรัชกาลที่ 4 ก็มีการขายฝาก จำนำ ที่นา ที่สวน ส่วน โฉนดที่ดินตามพระราชบัญญัติออกโฉนด มีขึ้นใน พ.ศ. 2451 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารที่ดินไว้ในกฎหมายเดียวกัน เพื่อแสดงสิทธิ์ในที่ดินต่าง ๆ สืบมา

ขั้นตอนการ ค้นหา ระวางที่ดิน ผ่านแอป LandsMaps

กรมที่ดินได้จัดทำแปลงที่ดินดิจิทัลบนเว็บไซต์ ให้ประชาชนและหน่วยงานราชการสามารถตรวจสอบที่ดินได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยนำเลขที่โฉนดไปกรอกในเว็บไซต์ https://landsmaps.dol.go.th  แอปพลิเคชั่น LandsMaps จะช่วยค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน โดยใช้ข้อมูลแปลงที่ดินซ้อนชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการ Google Maps ครอบคลุมที่ดินกว่า 34 ล้านแปลงทั่วประเทศ 

โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งกรุงเทพมหานครเข้าไปมีส่วนในการแบ่งผังเมืองและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำให้การค้นหาระหว่างที่ดินและทรัพย์สินง่ายขึ้น สามารถค้นหาเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินได้โดยใช้โฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน และตำแหน่งที่ดิน เป็นการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกเลขโฉนด

เลือกจังหวัดที่ระบุในโฉนดที่ดิน และกรอกเลขที่โฉนด หลังจากนั้นให้กดค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบหมายเลขระวาง

ตรวจสอบหมายเลขระวางที่ดิน และรายละเอียดอื่นๆ สิ่งที่ปรากฏบนการแสดงผล อาทิ

 • หมายเลขระวาง
 • เลขที่โฉนด
 • หน้าสำรวจ
 • ตำบล อำเภอ จังหวัด
 • เนื้อที่
 • สำนักงานที่ดิน
 • ค่าพิกัดสำนักงาน
 • ราคาประเมินรายแปลง กรมธนารักษ์
 • ค่าพิกัดแปลง
 • แสดงข้อมูลการเดินทางจากที่นี่ไปยังสำนักงานที่ดิน

ขั้นตอนการ ค้นหา ระวางที่ดิน ผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน

เข้าสู่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th/

 • จากนั้นให้กรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ เลขโฉนดที่ดินและกดปุ่มค้นหา
 • ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นทั้งระวางที่ดิน แปลงที่ดิน และชื่อเจ้าของที่ดิน
 • ระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพถ่ายทางอากาศ และมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาระวางที่ดินอย่างละเอียด
 • ค้นหาระวางที่ดิน

ขั้นตอนการ ค้นหา ระวางที่ดิน ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์

เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์จะทำให้คุณรู้ราคาประเมินที่ดินและที่ดินรวมสิ่งปลุกสร้างได้ โดยคุณสามารถคลิกลิงค์นี้เพื่อตรวจสอบได้เลย https://assessprice.treasury.go.th/ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถค้นหาระวางที่ดิน พร้อมกับรู้ราคาของแปลงที่ดินที่ควรซื้อขายแล้ว

สามารถค้นหาที่ดินได้ โดยนำเลขที่โฉนดมาตรวจสอบและยังสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น กรมที่ดิน เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น จะมีรายละเอียดที่ต้องการแสดงให้คุณทราบทันที

Similar Posts