รังวัดที่ดิน

ใครมีที่ดินเปล่าแล้วไม่ค่อยได้ดูแล และกั้นเขตเมื่อต้องการขายที่ดินหรือแบ่งที่ดินเพื่อมรดก พวกเขาต้องทำการสำรวจที่ดินใหม่เพื่อตรวจสอบขอบเขตและขนาดของที่ดินให้ถูกต้อง ที่ดินไม่ได้หายไปไหน เพราะบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าที่ดินข้างเคียงมีรั้วรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราโดยไม่รู้ตัวหรือหลักหมุดเขตหาย หรือความคลาดเคลื่อนอาจทำให้ขนาดที่แท้จริงของที่ดินไม่ตรงกับโฉนดที่ดินทำให้มีปัญหาในการขายที่ดินได้ 

หากคุณเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินว่างเปล่า และไม่ได้เห็นมานานแล้ว อาจมีผู้ครอบครองปรปักษ์ด้วยการอยู่อย่างเปิดเผยเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน เพราะฉะนั้นการเข้าไปรังวัดที่ดินอย่างน้อย 10 ปีต่อครั้งจะช่วยให้เรามีหลักฐานในการสู้คดีว่าที่ดินนี้เป็นของเรา

รังวัดที่ดินมีกี่ประเภท

การรังวัดที่ดินสามารถยื่นคำขอได้ 3 กรณีคือ

1. การรังวัดแบ่งแยก

หากเจ้าของที่ดินต้องการแบ่งที่ดินผืนใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ แปลง จะต้องยื่นคำขอรังวัดที่ดินใหม่ต่อกรมที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้แก่เจ้าของบ้านเพิ่มเติมด้วย

2. การรังวัดรวมโฉนด

หากเจ้าของที่ดินซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินเดิมและต้องการรวมเป็นโฉนดใหม่ เจ้าของที่ดินต้องยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ และออกโฉนดรวมใหม่ให้กับเจ้าของที่ดินเพิ่มเติม

3. การรังวัดสอบเขต

หากเจ้าของที่ดินอยากทราบว่าเนื้อที่ทั้งหมดตรงกับในโฉนดหรือไม่และสภาพที่ดินจริงกี่ไร่ กี่งาน หรือกี่ตารางวา รวมทั้งหากเกิดกรณีการสูญหายของหลักเขต เจ้าของที่ดินต้องยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อทำการรังวัดและวางหลักปักหลักใหม่หากหลักปักฐานเดิมสูญหาย อีกทั้งต้องแก้ไขจำนวนหลักหมุดรวมทั้งแนวเขตที่ดินในโฉนดใหม่ให้ถูกต้อง

สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรรู้ก่อนขอรังวัดที่ดิน

จากเว็บไซต์กรมที่ดินมีรายละเอียดการขอรังวัดที่ดินและสิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบดังนี้

 1. ที่ดินครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
 2. ที่ดินตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล ตำบล อำเภออะไร
 3. ใครเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
 4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ไร่ ที่อยู่อาศัย 

ยื่นคำขอรังวัดที่ดินได้ที่ไหน

ยื่น ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่แบ่งเป็น

 1. โฉนดที่ดินติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาของสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 2. ติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ได้มีการยกเลิกอำนาจจากนายอำเภอให้ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดิน

 • ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ยื่น ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาหรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ให้ตรวจสอบที่โฉนดที่ดินว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ก่อนยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
 • หลักฐานการถือครองที่ดินพบเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก เป็นต้น
 • ที่ตั้งที่ดินให้ติดต่อกับสำนักงานที่ดินได้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าที่ดินอยู่ติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่  และใครเป็นเจ้าของที่ดินโดยรอบ เนื่องจากเจ้าของที่ดินโดยรอบจะต้องมารับทราบและตกลงแนวเขตที่ดินที่รังวัดใหม่ หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้านแนวเขตที่ดินที่รังวัดใหม่หรือตกลงกันไม่ได้ก็สามารถฟ้องคดีได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ฟ้องภายในกำหนดให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะรังวัดแนวเขตโฉนดที่ดินต่อไป ระยะเวลาการนับ 90 วันต้องเริ่มนับจากวันที่ได้รับแจ้งล่าสุด
 • สภาพที่ดินของเราเป็นที่นาหรือที่อยู่อาศัยเป็นต้น
 • หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่ง หรือสอบแนวเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • หลักฐานประกอบคำขอรังวัด ได้แก่ โฉนดที่ดิน
 • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

โฉนดที่ดินที่จะขอรวมต้องมีลักษณะดังนี้

 1. ต้องเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน ยกเว้น โฉนดแผนที่และโฉนดที่ดินรวมกันได้
 2. ชื่อผู้ครอบครองที่ดินต้องเหมือนกันทุกโฉนดที่ดินและทุกคนต้องยังมีชีวิตอยู่
 3. ต้องเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินผืนเดียวกันในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม ตรวจสอบเขตที่ดิน

 1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
 2. ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอตรวจสอบ
 3. ส่งช่างรังวัดเพื่อนัดหมายวันรังวัด กำหนดช่างสำรวจ กำหนดเงินฝากของผู้สำรวจ
 4. ค้นหาชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง พิมพ์จดหมายแจ้งเตือนด้านข้าง
 5. รับหนังสือแจ้ง วางเงินประกันรังวัด และรับแนวเขตที่ดิน
 6. ช่างรังวัดออกไปรังวัดตามวันที่กำหนด
 7. คำนวณพื้นที่และเขียนแผนที่บนโฉนดที่ดิน
 8. ส่งเรื่องรังวัดคืนสำนักทะเบียน
 9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
 10. ตรวจอายัด
 11. ชำระค่าจดทะเบียนและโฉนดที่ดิน
 12. แก้ไขรายทะเบียนและแยกการลงทะเบียน
 13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
 14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตราในเอกสาร
 15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขออนุญาตต้องชำระตามกฎหมาย มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

 • เกี่ยวกับโฉนด แปลง/วัน/ละ 40 บาท
 • เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์รายแปลง/วัน/ฉบับละ 30 บาท
 1. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามการใช้งานจริง)
 2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจมีดังนี้

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 200 บาท

3.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.3 ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่และช่างรังวัด ไม่เกิน 1,600 บาทต่อวัน

3.4 ค่าจ้างช่างรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

การกำหนดวันรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนพื้นที่ดังนี้

2.การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

 1. พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 1 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกไม่ได้ 3,480 บาท
 2. พื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำงาน 2 วัน เรียกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 6,760 บาท
 3. พื้นที่ไม่เกิน 30 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 3 วัน เรียกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 10,040 บาท
 4. พื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 4 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

3.แบบสำรวจเกี่ยวกับการรังวัดและใบรับรองการใช้ประโยชน์

พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 1 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท

พื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 2 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

Similar Posts